LỜI NGỎ NHƯ LAI THIỀN TỰ - NHU LAI MEDITATION TEMPLE

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Thư Mời Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Như Lai Thiền TựPrint

Thư Mời Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Như Lai Thiền Tự

Như Lai Thiền Tự sẽ chính chức cử hành Ðại Lễ Vu-Lan Phật Lịch 2558 - 2014 vào ngày 9, 10 tháng 8 năm 2014 để tưởng nhớ ân đức sâu dày của Thầy Tổ, Cha mẹ nhiều đời trong quá khứ và hiện tại đã quá vãng, đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong, oan hồn uổng tử, và nam nữ tử nạn hải tặc vượt biên, trại tù cải tạo, v.v…

BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠPrint

01.Tin tức

BAN CHỨC SỰ

TRƯỜNG HẠ NHƯ LAI THIỀN TỰ

Từ ngày 26/7 – 02/8/2015

 

 1. 1.     Ban Chứng Minh

                                                         HT. Pháp chủ Thích Giác Nhiên 

                                                         HT. Viện trưởng Thích Giác Lượng 

 1. 2.     Thiền Chủ:                             

                                                         HT. Thích Minh Tuyên

 1. 3.     Hóa Chủ:                               

                                                         HT. Thích Minh Hồi

 1. 4.     Tuyên Luật Sư:                      

                                                         HT. Thích Trí Đức

 1. 5.     Sám Chủ:
 2. 6.     Ban Giám Niệm:
 3. 7.     Ban Giáo Thọ:

                          Giáo thọ trưởng:     HT. Thích Minh Hiếu

                                                          HT. Thích Minh Tuyên

                                                          HT. Thích Trí Đức

                                                          HT. Thích Minh Thành

                                                          HT. Thích Nguyên Siêu

                                                          HT. Thích Nguyên Trí

                                                          TT. Thích Minh Tòng

 

CHƯƠNG TRÌNH AN CƯ KIẾT HẠ - 2015Print

CHƯƠNG TRÌNH AN CƯ KIẾT HẠ - 2015

CHƯƠNG TRÌNH

 AN CƯ KIẾT HẠ 
Tại Như Lai Thiền Tự 
(từ ngày 26/7 đến ngày 02 tháng 08 năm 2015)

 

 

Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 07 năm 2015

-       08:30 a.m: Ổn định trú xứ An Cư

-       12:00 p.m:Thọ Trai

-       02:00 p.m: Phân bố phòng xá chư Tăng Ni

-       05:30 p.m: Tiểu thực

-       06:30 p.m: Họp Ban Điều hành

-       07:00 p.m: Tiền tác pháp – Cung an chức sự

-       10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ 2, Ngày 27 tháng 07 năm 2015

-       5:00 a.m: Thức chúng

-       5:30 a.m: Tác pháp an cư – Kiết giới trường

-       7:00 a.m: Chấp tác

-       7:30 a.m: Điểm tâm

-       8:30 – 10:00 a.m: Pháp thoại

Đề tài: Chơn Lý
Chủ Giảng: HT. Thích Minh Tuyên

-       10:30 – 11:30 a.m: Lễ An vị Tôn tượng Bổn sư, Di Lặc, Địa Tạng – Khai kinh Lương Hoàng Sám.

-       12:00 p.m: Thọ trai

-       1:00 p.m: Chỉ tịnh

-       2:00 -  3:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       3:30 – 5:00 p.m: Pháp thoại

 • Đề tài: Căn bản giáo nghi và thực hành pháp môn Tịnh Độ
 • Chủ Giảng: HT. Thích Trí Đức

-       5:30 p.m: Tiểu Thực

-       7:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       8:30 p.m: Pháp Thoại cho Phật tử

 • Đề tài:
 • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Hiếu

-       8:30 p.m: Thuyết trình:

 • Đề tài: Phật giáo đi vào xã hội mới
 • Chủ Giảng: HT. Thích Nguyên Trí

-       9:30 p.m: Hô canh tọa thiền

-       10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Ba, Ngày 28 tháng 07 năm 2015

-       5:00 a.m: Thức chúng

-       5:30 a.m: Công Phu (Tụng kinh + Thiền tọa)

-       7:00 a.m: Chấp tác

-       7:30 a.m: Điểm tâm

-       8:30 – 10:00 a.m: Pháp Thoại :

 • Đề tài: Kinh Kim Cang
 • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Hiếu

-       10:30 – 11:30 a.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       12:00 p.m: Thọ trai

-       1:00 p.m: Chỉ tịnh

-       2:00 -  3:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       3:30 – 5:00 p.m: Pháp thoại

 • Đề tài: Trung Bộ Kinh
 • Chủ Giảng: TT. Thích Minh Tòng

-       5:30 p.m: Tiểu Thực

-       7:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       8:00 p.m: Pháp Thoại cho Phật tử

 • Đề tài:
 • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Tuyên

-       8:00 p.m: Thuyết trình

 • Đề tài: Yết ma yếu chỉ
 • Chủ Giảng: HT. Thích Nguyên Siêu

-       9:30 p.m: Hô canh tọa thiền

-       10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Tư, Ngày 29 tháng 07 năm 2015

-       5:00 a.m: Thức chúng

-       5:30 a.m: Công Phu (Tụng kinh + Thiền tọa)

-       7:00 a.m: Chấp tác

-       7:30 a.m: Điểm tâm

-       8:30 – 10:00 a.m: Pháp Thoại

 • Đề tài: Chơn Lý
 • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Tuyên

-       10:30 – 11:30 a.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       12:00 p.m: Thọ trai

-       1:00 p.m: Chỉ tịnh

-       2:00 -  3:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       3:30 – 5:00 p.m: Pháp thoại

 • Đề tài: Kinh Kim Cang
 • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Hiếu

-       5:30 p.m: Tiểu Thực

-       7:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       8:00 p.m: Pháp Thoại cho Phật tử

 • Đề tài: Pháp môn Tịnh Độ giải thoát bất khả tư nghì
 • Chủ Giảng: HT. Thích Trí Đức

-       8:00 p.m: Thuyết trình

 • Đề tài: Tu học và Hoằng pháp
 • Chủ Giảng: HT. Thích Nguyên Siêu

-       9:30 p.m: Hô canh tọa thiền

-       10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Năm, Ngày 30 tháng 07 năm 2015

-       5:00 a.m: Thức chúng

-       5:30 a.m: Công Phu (Tụng kinh + Thiền tọa)

-       7:00 a.m: Chấp tác

-       7:30 a.m: Điểm tâm

-       8:30 – 10:00 a.m: Pháp Thoại

 • Đề tài:
 • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Thành

-       10:30 – 11:30 a.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       12:00 p.m: Thọ trai

-       1:00 p.m: Chỉ tịnh

-       2:00 -  03:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       3:30 – 05:00 p.m: Pháp thoại

 • Đề tài:
 • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Dung

-       5:30 p.m: Tiểu Thực

-       7:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       8:00 p.m: Pháp Thoại cho Phật tử

 • Đề tài:
 • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Tuyên

-       8:00 p.m: Thuyết trình

 • Đề tài: Sự dung thông giữa Thiền và Tịnh Độ
 • Chủ Giảng: HT. Thích Trí Đức

-       9:30 p.m: Hô canh tọa thiền

-       10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 07 năm 2015

-       5:00 a.m: Thức chúng

-       5:30 a.m: Công Phu (Tụng kinh + Thiền tọa)

-       7:00 a.m: Chấp tác

-       7:30 a.m: Điểm tâm

-       8:30 – 10:00 a.m: Pháp Thoại

 • Đề tài: 
 • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Thành

-       10:15 – 11:30 a.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       12:00 p.m: Thọ trai

-       1:00 p.m: Chỉ tịnh

-       2:00 -  3:00: p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       3:30 – 5:00 p.m: Pháp thoại

 • Đề tài: Trung Bộ Kinh
 • Chủ Giảng: TT. Thích Minh Tòng

-       5:30 p.m: Tiểu Thực

-       7:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       8:00 p.m: Pháp Thoại cho Phật tử

 • Đề tài:
 • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Hiếu

-       8:00 p.m: Thuyết trình

 • Đề tài:
 • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Thành

-       9:30 p.m: Hô canh tọa thiền

-       10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Bảy, Ngày 01 tháng 08 năm 2015

-       5:00 a.m: Thức chúng

-       5:30 a.m: Công Phu (Tụng kinh + Thiền tọa)

-       7:00 a.m: Chấp tác

-       7:30 a.m: Điểm tâm

-       8:30 – 10:00 a.m: Pháp Thoại

 • Đề tài: Chơn Lý
 • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Tuyên

-       10:15 – 11:30 a.m: Tụng kinh Lương Hoàng Sám

-       12:00 p.m: Thọ trai

-       1:00 p.m: Chỉ tịnh

-       2:00 -  3:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       3:30 – 5:00 p.m: Pháp thoại

 • Đề Tài: Kinh Kim Cang
 • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Hiếu

-       5:30 p.m: Tiểu Thực

-       7:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

-       8:00 p.m: Thiền trà đại chúng

-       9:30 p.m: Hô canh tọa thiền

-       10:00 p.m: Chỉ tịnh

Chủ Nhật, Ngày 02 tháng 08 năm 2015

-       5:00 a.m: Thức chúng

-       5:30 a.m: Chư Tăng Tự Tứ

-       7:30 a.m: Điểm tâm

-       8:30 a.m: Bế Mạc – Giải giới trường

-       10:00 a.m: Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

-       11:00 a.m: Lễ Khất Thực Hóa Duyên

-       11:30 a.m: Trai Tăng Mãn Hạ

-       01:00 p.m: Chỉ tịnh

-       3:30 – 5:00 p.m: Cúng Mông Sơn thí Thực

-       5:30 p.m: Tiểu Thực

-       7:00 p.m: Hoàn Kinh Lương Hoàng Sám

Ban Tổ Chức Khóa An Cư.

Kính Thông Báo

THƯ THỈNH CHƯ TÔN ĐỨC VỀ AN CƯ 2015Print

THƯ THỈNH CHƯ TÔN ĐỨC VỀ AN CƯ 2015

Kính bạch: Hòa thượng, Thượng Tọa, Đại đức Tăng, Ni trụ tại các Tự viện, Pháp viện, Tịnh xá, Tịnh thất tại Mỹ quốc.

Thông Bạch V/v Tổ Chức An Cư Kiết Hạ 2015Print

Thông Bạch V/v Tổ Chức An Cư Kiết Hạ 2015

Trượng thừa ân đức Tam bảo và vâng lời Tăng sai, năm nay NHƯ LAI THIỀN TỰ được ủy nhiệm tổ chức An Cư Kiết Hạ 7 ngày từ 5 giờ chiều ngày 26 tháng 7 đến 8 tháng 2 năm 2015 tại bổn tự số 3340 Central Ave, San Diego, CA 92105.

MUSIC ENTERTAINMENTPrint

MUSIC ENTERTAINMENT

BUDDHA BIRTHDAY FESTIVAL 2015Print

BUDDHA BIRTHDAY FESTIVAL 2015

BUDDHA BIRTHDAY FESTIVAL - 2015 ANNIVERSARY OF 30 YEARS OF NHƯ LAI MEDITATION TEMPLE May 30-31, 2015Print

BUDDHA BIRTHDAY FESTIVAL - 2015 ANNIVERSARY OF 30 YEARS OF NHƯ LAI MEDITATION TEMPLE May 30-31, 2015

Buddha Birthday Festival and Anniversary of 30 Years of Nhu Lai Meditation Center in May 30-31 is the BIGGEST Event of the Temple in this year, 2015

THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2639 VÀ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN NHƯ LAI THIỀN TỰPrint

THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2639 VÀ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN NHƯ LAI THIỀN TỰ

Ðại Lễ Phật Ðản lần thứ 2639 của đấng Từ Phụ Thích Ca Mưu Ni và Lễ Kỷ Niệm 30 năm thành lập và phát triển Như Lai Thiền Tự, sẽ chính thức cử hành vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 31 tháng 05 năm 2015 ( nhằm ngày  mùng 14 tháng 04 Ất Mùi) tại Như Lai Thiền Tự, 3340-3342 Central Avenue, San Diego, CA 92105. Tel: 619.563-5817

Đức Dalai Lama bày tỏ thương tiếc nạn nhân lũ lụtPrint

Đức Dalai Lama bày tỏ thương tiếc nạn nhân lũ lụt

Đức Dalai Lama, hôm nay, 11-9, đã bày tỏ sự thương tiếc những người vừa mới chết do lũ lụt tàn phá ở Jammu và Kashmir và gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân.

Sản phẩm EV PRINCESS sẽ có mặt trong ngày Lễ Vu LanPrint

Sản phẩm EV PRINCESS sẽ có mặt trong ngày Lễ Vu Lan

Hòa trong không khí của mùa Vu Lan thắng hội 2014, các Sản phẩm của EV PRINCESS sẽ có mặt trong ngày Lễ Vu Lan tại Như Lai Thiền Tự như một bông hoa tươi thắm góp vào vườn hoa Báo hiếu của những người con dành cho Cha và Mẹ...

Các tôn giáo sẽ tham gia hội nghị về khí hậuPrint

Các tôn giáo sẽ tham gia hội nghị về khí hậu

Lãnh đạo tôn giáo từ khắp thế giới sẽ đến New York vào tháng 9 tới để tham gia vào một hội nghị thượng đỉnh khí hậu mang tính bước ngoặt của Liên Hợp Quốc.

Chương trình Văn nghệ & Hội chợ Ẩm thực Chay tại Như Lai Thiền TựPrint

Chương trình Văn nghệ & Hội chợ Ẩm thực Chay tại Như Lai Thiền Tự

Cứ mỗi độ thu về, chúng ta lại có dịp cử hành lễ Vu Lan báo hiếu. Báo hiếu là bổn phận thiêng liêng của tất cả mọi người. Ðông cũng như Tây, xưa cũng như nay, những người con hiếu không ai là không nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. 

Thiền sư Joshu Sasaki Roshi viên tịchPrint

Thiền sư Joshu Sasaki Roshi viên tịch

Bậc thầy Phật giáo Joshu Sasaki Roshi (ảnh), một nhân vật hàng đầu trong thiền Phật giáo tại Mỹ vừa viên tịch, thọ 107 tuổi.

Lễ Khai hạ Tác Pháp Tuần lễ An cư Tại Tổ Đình Minh Đăng QuangPrint

Lễ Khai hạ Tác Pháp Tuần lễ An cư Tại Tổ Đình Minh Đăng Quang

Ngày 21 tháng 7 năm 2014 (Nhằm ngày 25 tháng 6 năm Giáp Ngọ - PL.2558) Chính thức cử hành Lễ Tác pháp – Đối thú An cư Tuần Lễ An cư từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014.