LỜI NGỎ NHƯ LAI THIỀN TỰ - NHU LAI MEDITATION TEMPLE

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Duy Biểu HọcPrint

Duy Biểu Học

Năm Mươi Bài Tụng Duy Biểu hình thành từ những dòng suối tuệ giác của đạo Bụt Ấn Độ, gồm các luận giảng A-tỳ-đạt-ma (Abhidharma - Thắng Nghĩa Pháp) trong tạng kinh Pali, tới giáo pháp Đại Thừa như Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sutra). A-tỳ-đạt-ma là các luận giảng của đạo Bụt bộ phái, được hệ thống hóa từ giáo lý nguyên thủy.

Giới thiệu Thành duy thứcPrint

Giới thiệu Thành duy thức

Duy thức không hoàn toàn phủ nhận tự thể tồn tại chân thực, mà chỉ phủ nhận tồn tại cấu trúc bởi thức ô nhiễm là hư vọng bất thực. Duy chỉ có điều, lập trường của Duy thức là khẳng định rằng, thực tại chân thực ấy chỉ tồn tại trong thức. Nói “duy chỉ là thức” ý muốn nói là chỉ tồn tại trong thức.

Cái phủ định trong Triết học Phật giáoPrint

Cái phủ định trong Triết học Phật giáo

Cái phủ định là cái nên được xếp vào loại nhận thức có tính suy luận, mặc dầu cái phủ định cũng có thể được xem là một khái niệm đơn lẻ, trong đó có một phần thấy được và một phần không thấy được, một phần ảnh tượng và một phần phi ảnh tượng.