LỜI NGỎ NHƯ LAI THIỀN TỰ - NHU LAI MEDITATION TEMPLE

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

CHƠN LÝ SỐ 16: CƯ SĨPrint

CHƠN LÝ SỐ 16: CƯ SĨ

Trường đạo đức võ trụ, chúng sanh là học trò chung, các lớp chung, càng nhiều rộng càng quý ích, để dắt người từ bực, bước lên đến mục đích chung, là sáng suốt hiền lương, và khỏi khổ. Giải thoát từng lớp để tiến đến sự giải thoát hoàn toàn.

CHƠN LÝ SỐ 15: BÀI HỌC CƯ SĨPrint

CHƠN LÝ SỐ 15: BÀI HỌC CƯ SĨ

Xin cho phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai.

CHƠN LÝ SỐ 14: NHẬP ĐỊNHPrint

CHƠN LÝ SỐ 14: NHẬP ĐỊNH

Muốn định phải có giới ủng hộ, mà chỉ có giới xuất gia khất sĩ mới có thể vào tới đại định nổi. Giới người cư sĩ thì chỉ tập được chút ít thôi. Vậy nên muốn nhập định phải là xuất gia khất sĩ, chỉ có xuất gia khất sĩ mới tu nhập định, không làm khất sĩ khó định được.

CHƠN LÝ SỐ 13: ĂN CHAYPrint

CHƠN LÝ SỐ 13: ĂN CHAY

Ăn chay là trong sạch với miếng ăn, không tham ăn, không vọng ăn, không cố chấp kén chọn miếng ăn, tâm không nhơ bẩn vì miếng ăn, không để miếng ăn bôi trây tâm hồn nhơ bẩn. 

CHƠN LÝ SỐ 12: Y BÁT CHƠN TRUYỀNPrint

CHƠN LÝ SỐ 12: Y BÁT CHƠN TRUYỀN

Nếu không có y bát hay là y bát có mà không dùng thì gọi là bậc trời người đang tập học, nhìn xem Phật, chớ chưa gọi đúng là người đã tu theo như Phật. Vì, định huệ có là do giới, giới là y bát giáo lý Khất sĩ. Nếu không y bát thì đâu có giới cõi Phật, bằng mà giới của người chế ra vầy khác thì gọi đó là giới của trời người thôi. 

CHƠN LÝ SỐ 11: Khất SĩPrint

CHƠN LÝ SỐ 11: Khất Sĩ

KHẤT SĨ là học trò khó đi xin ăn để tu học. Khất sĩ là cái sống của chơn lý võ trụ, mà tất cả chúng sanh đều là học trò cả thảy. Bởi chúng sanh là cái biết, từ chưa biết đến đang biết, và cái biết sẽ hoàn toàn ngơi nghỉ. 

CHƠN LÝ SỐ 10: Công lý Võ TrụPrint

CHƠN LÝ SỐ 10: Công lý Võ Trụ

Công lý cũng tức là chơn lý, hay lẽ chánh đẳng chánh giác, trung đạo dung hòa của võ trụ. Công lý nghĩa là lẽ không thêm, không bớt, bằng nhau, đạo lý rất công bằng, không chênh lệch thiên tư về mặt nào. Thể của công lý là sự không lượng không biên, không cố chấp, vô cực.

CHƠN LÝ SỐ 9: CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁCPrint

CHƠN LÝ SỐ 9: CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC

Con đường Chánh đẳng Chánh giác sẽ đưa người đến kết quả yên vui, người đắc đạo quả ấy kêu là Phật. Tất cả các chi nhánh giáo lý, tông môn trong thế gian đều thảy qui về có một con đường cái đó.

CHƠN LÝ SỐ 8: NAM VÀ NỮPrint

CHƠN LÝ SỐ 8: NAM VÀ NỮ

Quán xét về sự sanh sống của loài người thì chúng ta nhận thấy rằng: Tiếng nhơn (người) là một danh từ chỉ cho sự hành vi của sắc thân có chứa lòng nhơn ái, nên gọi người là gồm cả thân và tâm. Tâm đây là lấy sự nhơn (lòng nhơn) làm trung tâm điểm; mà lòng nhơn ấy có là tại nơi hành vi, việc làm thiện.

Chơn Lý Số 7: Sanh và TửPrint

Chơn Lý Số 7: Sanh và Tử

Chính cái giác mới là đúng tên của biết, là sự biết hoàn toàn sáng suốt không mê lầm. Còn thọ, tưởng, hành, thức là cái biết mới tượng sanh, mới tập nảy cũng như cái hột còn lép còn non, mới cứng mới già, cũng tạm kêu là hột vậy.

Chơn Lý Số 6: Có và KhôngPrint

Chơn Lý Số 6: Có và Không

Ấy vậy Pháp Có, Không, Trung là quý báu, của cải của chúng ta; không có nó, tâm ta chẳng bao giờ đầy đủ cứng già, muồi chín được. Cũng như cơm là món ăn của thân, Pháp là mùi vị ngon thơm của tâm. Ai ai sống đời cũng nhờ Pháp bảo. 

Chơn Lý Số 5: Bát Chánh ĐạoPrint

Chơn Lý Số 5: Bát Chánh Đạo

BÁT CHÁNH ĐẠO tức là tám cách hành đạo, theo lẽ chánh của bậc thánh nhân, cũng kêu là bát thánh đạo, là pháp tự độ độ tha, sống chung với tất cả, để cùng đưa nhau lên đến nơi cùng tột là Niết-bàn. Bát chánh đạo cũng gọi là chánh pháp hay trung đạo, gồm cả sự học và hành.

Chơn Lý Số 4: Thập Nhị Nhân DuyênPrint

Chơn Lý Số 4: Thập Nhị Nhân Duyên

Đã là nhơn quá khứ qua rồi thì đâu có trừ dứt gì được, âu là chúng ta hôm nay, muốn sau này không còn khổ của sanh tử thì phải ráng mở mang trí huệ để trừ vô minh. Tập hành thiện để dứt bỏ hành ác thì vòng luân hồi mới được sáng trưng, ngừng nghỉ là Niết-bàn...

Chơn Lý Số 3: Lục CănPrint

Chơn Lý Số 3: Lục Căn

Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Quả địa cầu là một làn hơi đặc, nổi tròn, hết nổi đến xẹp. Quả địa cầu là đất, nước, lửa, gió; khi mới nổi không có cỏ, cây, thú, người, Trời, Phật.

Chơn Lý số 02: Ngũ UẩnPrint

Chơn Lý số 02: Ngũ Uẩn

Chính nghĩa hai chữ chơn lý, chơn là không vọng tự nhiên, lý là lẽ, lẽ thật tự nhiên. Chơn như tự nhiên là gốc vốn nguyên xưa. Nếu ta đang rối khổ, mà hiểu được lẽ tự nhiên chơn như, là sẽ hết khổ.