Tổng cộng có 1 bài pháp âm trong 2 danh mục.
Nhạc Thiền
Nhạc Thiền
Pháp âm:1
Danh mục con:0
Đại Tạng Kinh Nikaya
Đại Tạng Kinh Nikaya
Pháp âm:0
Danh mục con:0