Chọn loại từ điển:
Xem từ đồng nghĩa:
Số từ hiển thị:

Xem tất cả Xem tất cả

A tỳ đàm:
Abhidhamma (nam)
a-la-hán đạo:
arahattamagga (nam)
Abhidhamma:
Vi Diệu Pháp; Thắng Pháp; những giáo pháp cao thượng của Đức Phật; tạng thứ ba trong Tam Tạng Pali; triết học và tâm lý học Phật giáo; siêu hình học Phật giáo, giải thích sự vật theo chân đế.
Brahma:
Phạm thiên. Tên của vị trời cao nhất. Tên của một cõi trời vô sắc, chỉ có tâm mà không có thân.