Chương trình Cung nghinh Phật Ngọc Hòa bình Thế giới tại San Diego

VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION OF THE UNITED STATES

NHU LAI MEDITATION TEMPLE

3340-3342 Central Avenue, San Diego, CA 92105Tel: (619) 563-5817

Email: nhulaithientu@yahoo.com
Website: http://nhulaithientu.net
 Chương Trình Từ 20 tháng 01 đến 10 tháng 02, 2014

------------

Ngày 20 tháng 01

 

Ngày 21 tháng 01

06:00a

07:30a

09:00a

11:00a

12:00p

02:00p

05:00p

10:00p

 

Ngày 22-24 tháng 01

06:00a

07:30a

08:00a

09:00a - 09:00p

12:00p

04:00p

05:30p

10:00p

 

Ngày 25 tháng 01

06:00a

07:30a

08:00a

10:00a

12:00p

01:00p

03:00p

05:00p

06:00p

through

10:00p

 

 

Ngày 26 tháng 01

06:00a

07:30a

 

08:30a

11:00a

12:00p

02:00p

04:00p

05:00p

07:00p

10:00p

 

Ngày 27 - 29 tháng 01

06:00a

07:30a

 

08:30a

12:00p

02:00p

05:30p

07:00p

10:00p

 

Ngày 30 tháng 01

06:00a

07:30a

 

08:30a

11:00a

12:00p

02:00p

05:00p

06:00p

10:00p

03:00a

 

Ngày 31 tháng 01

06:00a

07:30a

 

09:00a

11:00a

                                   12:00p

02:00p

04:00p

05:30p

06:00p

10:00p

 

Ngày 01 - 02 tháng 02

06:00a

07:30a

 

11:00a

12:00p

02:00p - 09:00p

04:00p

05:30p

10:00p

 

Ngày 03 - 06 tháng 02

06:00a

07:30a

 

08:30a

12:00p

02:00p

04:00p

05:00p

05:30p

07:00p

10:00p

 

Ngày 07 tháng 02

06:00a

07:30a

 

08:30a

12:00p

02:00p

04:00p

05:00p

05:30p

06:30p

10:00p

 

Ngày 08 tháng 02

06:00a

07:00a

 

08:00a

09:45a

12:00p

02:00p

03:00p

04:30p

05:00p

06:00p

10:00p

 

Ngày 09 tháng 02 

06:00a

07:00a

 

08:30a

09:30a

12:00p

01:00p

03:00p

10:00p

 

Ngày 10 tháng 02

06:00a

07:30a

08:30a

Xe Phật Ngọc đến San Diego

 

Lễ An Vị Phật Ngọc

Thiền tọa và công phu sáng

Điểm tâm

Lễ thỉnh Phật ngự lễ đài

Lễ An Vị Phật

Thọ Trai

Trang trí

Dược thực

Chỉ tịnh

 

Thanh Tịnh Đạo Tràng

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

Chư Tôn, quan khách Phật tử quang lâm

Trang trí

Thọ Trai

Lễ Sái Tịnh (24 tháng 01)

Dược thực

Chỉ tịnh

 

ĐẠI LỄ KHAI MẠC, Lễ Hoa Đăng

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

Chư Tôn, quan khách Phật tử quang lâm

Đại Lễ Khai Mạc (chương trình riêng)

Lễ cúng dường Trai Tăng

Tụng niệm theo những ngôn ngữ khác

Thuyết Pháp

Dược thực

Lễ Hội Hoa Đăng Cầu Nguyện Hoà Bình

Chương trình văn nghệ

Chỉ tịnh

 

 

Pháp Hội Thủy Sám

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

(Chiêm bái liên tục)

Tụng Kinh Thủy Sám

Khóa lễ cầu siêu

Thọ Trai

Tụng Kinh Thủy Sám

Thí thực

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)/Dược thực

Tụng Kinh Thủy Sám

Chỉ tịnh

 

Pháp Hội Đại Bi

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

(Chiêm bái liên tục)

Trì Chú Đại Bi

Thọ Trai

Trì Chú Đại Bi

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)/Dược thực

Trì Chú Đại Bi

Chỉ tịnh

 

GIAO THỪA VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

(Chiêm bái liên tục)

Tụng Kinh Pháp Hoa

Cúng chư tiên linh thờ tại chùa

Thọ Trai

Tụng Kinh Pháp Hoa

Lễ Sám Hối/Dược thực

Văn nghệ mừng xuân

Đón giao thừa, phát lộc

Chỉ tịnh

 

Mừng Xuân Di Lặc

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

(Chiêm bái liên tục)

Múa lân

Khóa lễ cúng Phật cầu nguyện đầu năm

Thọ Trai

Văn nghệ

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)

Dược thực

Lễ hội hoa đăng cầu quốc thới dân an

Chỉ tịnh

 

Mừng Xuân Di Lặc

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

(Chiêm bái liên tục)

Khóa lễ cúng Phật, tiến linh

Thọ Trai

Văn nghệ

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)

Dược thực

Chỉ tịnh

 

Pháp Hội Dược Sư

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

(Chiêm bái liên tục)

Khóa lễ Dược sư, tuyên sớ cầu an giải hạn

Thọ Trai

Tụng kinh Dược Sư

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)/Dược thực

Thí thực

Dược thực

Tụng kinh

Chỉ tịnh

 

Pháp Hội Dược Sư (tiếp theo)

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

(Chiêm bái liên tục)

Tụng kinh Dược Sư

Thọ Trai

Tụng kinh

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật) 

Thí thực

Dược thực

Cúng sao

Chỉ tịnh

 

Khóa tu Bát Quan Trai

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

(Chiêm bái liên tục)

Truyền giới Bát Quan Trai

Thuyết pháp

Thọ Trai

Sám hối

Thuyết pháp

 Xả giới Bát Quan Trai

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)/Dược thực 

Lễ hội Hoa đăng, văn nghệ

Chỉ tịnh

 

LỄ BẾ MẠC

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

(Chiêm bái liên tục)

Thiền hành/Tụng Sám Trang Nghiêm

Lễ Quy Y Tam Bảo

Thọ trai

LỄ BẾ MẠC

Chương trình văn nghệ và Xổ số

Chỉ tịnh

 

Hoàn mãn Lễ hội Cung đón Phật Ngọc

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

Lễ Cung tiễn Phật Ngọc Hòa Bình

Thay Mặt Ban Tổ Chức Lễ Hội Cung Nghinh Phật Ngọc Vì Hòa Bình Thế Giới Tại San Diego

Trưởng Ban Tổ Chức,

Hòa Thượng Thích Minh Hồi.