Chương trình các khóa lễ trong năm Giáp Ngọ - 2014 (10)
VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION OF THE UNITED STATES