Cảm Niệm Ân Sư - Cố Trưởng Lão HT. Pháp Chủ Thích Giác Lượng

02/12/20206:08 CH(Xem: 6330)
Cảm Niệm Ân Sư - Cố Trưởng Lão HT. Pháp Chủ Thích Giác Lượng
CẢM NIỆM ÂN SƯ 
CỐ TRƯỞNG LÃO HT. PHÁP CHỦ THÍCH GIÁC LƯỢNG 
(1935-2020)
128412981_104957408134399_2787738243828334901_o
Tôn Dung Cố Trưởng Lão HT. Pháp Chủ 

PHÁP DUYÊN BẤT NHỊ
Kính tiễn Giác linh Trưởng Lão Hòa thượng Thích Giác Lượng
 
1.
Hôm nay nắng toả trên mây
Hồi chuông tĩnh lặng tiễn Thầy nhẹ đi
Suối nguồn Giác Lượng từ bi
 
2.
Thầy bút hiệu Tuệ Đàm Tử 
Sanh 11 tháng 10, 
Năm  Ất Hợi (1935) 
tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định
Tịch ngày 30 tháng 11, 2020
tại Fresno, CA. USA
 
Sinh ra và lớn lớn từ đất võ
Trí văn song toàn
Đông Tây thấm nhuần kinh điển
Nam Bắc một lòng
Đem ánh Đạo vào đời
Cùng cội nguồn nhân bản, quốc giatrách nhiệm.
 
3.
Bao nhiêu năm làm giáo dục,
viết thơ làm văn, xuất bản tạp chí Pháp Duyên, Nguồn Sống
nhằm phát huy Đạo pháp
văn hoá và truyền thống Việt Nam
đến giảng dạy Tăng Ni và xiển dương chánh pháp.
 
Những năm tranh đấu cho sự phục hồi GHPGVNTN
Thầy giảng dạy qua ngôn ngữ thi ca
“Chiến tranh xuất phát từ tham, sân, si... 
thì hòa bình phải khởi đi từ lòng nhân ái, Từ bi và Trí tuệ”
 
4.
Thầy bậc tòng lâm thạch trụ
của Tông môn Khất sỹ Việt Nam
những việc cần / nên làm
Thầy đã làm--
tế độ quần sanh
Năm mươi bốn năm hoằng pháp lợi sanh
Thầy vẫn an nhiên như thị.
 
5.
Thầy đã vào nhà Như Lai
Mặc áo Như Lai
Ngồi tòa Như Lai
Đến đi tự tại
 
6. 
Thầy đi nhẹ bước về quê Nội
Bóng nhạn qua đồi dấu chân mây
 
7.
Quang minh tánh giác chơn như thị
Liễu ngộ Pháp duyên Giác Lượng đầy!
 
Nam Mô Phật Giáo Khất Sĩ Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Chủ tân viên tịch thuỳ từ chứng giám.
Tâm Thường Định
cẩn bút

ht-giac-luong-18
 
...

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng  Tân Viên Tịch thượng Giác hạ Lượng 

Kính Nguyện Hoà Thượng Giác Lượng Cao Đăng Phật Quốc KÍNH lạy Chư Phật ba đời 

NGUYỆN tâm Bồ Tát sáng soi mê tình 

HÒA trong biển pháp vô sinh 

THƯỢNG cầu Phật quả, hoàn sinh độ đời 

GIÁC tha hạnh nguyện tròn vơi 

LƯỢNG tâm trí sáng nụ cười hỷ hoan 

CAO thâm Diệu Pháp truyền ban 

ĐĂNG đàn khai thị độ hàng hậu lai 

PHẬT tâm hiển lộ sớm mai 

QUỐC bang Lạc Cảnh liên đài nở hoa. 

Kính lạy Giác Linh Đức Đệ Nhị Pháp Chủ GHPG Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới thùy  từ chứng giám

Đệ tử Bửu Thành – Phan Thành Chinh 

Khể thủ, Cẩn bút 

TB: Đây là một lối viết thơ của Hòa Thượng mà Bửu Thành học được trong Tập Thơ của Ngài trao tặng.
...
-Thành kính tưởng niệm Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Giác hạ Lượng.

Thành kính phân ưu cùng môn đồ Pháp quyến.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Giác Lượng Tôn Sư xiển đạo huyền
Quê nhà Hải ngoại ngát chư duyên
Pháp Duyên Tịnh Xá ngời hoa giác
Giáo Hội Hoa Kỳ rạng đạo viên
Chủ Bút Đặc San ghi dấu ấn
Tăng Nhân Thiền Tự tác gia thiền
Lời thơ ý đạo tròn tâm hạnh
Mãn nguyện đi về cõi Tịnh Liên.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
California, 01-12-2020
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (Khấp lễ, kính đề)

.....

Hạnh nguyền khất sĩ thật cao huyền 

Mỹ Quốc Việt Nam mãi tạo duyên 

Đập Đá An Nhơn hành giải thoát 

Ca li vùng bắc tạo am viên

Nhân quyền nhân loại luôn tranh đấu

Dân chủ Việt Nam công án thiền!

Hoài bảo bao năm nay mãn nguyện

Ngài về cõi Phật ngự đài liên.

Chùa Pháp Hoa – Nam Úc, 02/12/2020

TK, Thích Viên Thành

....

Giác Lượng tôn sư lập Pháp Duyên
 Tuổi nhỏ hăng say đến cửa Thiền
 Tám sáu năm qua đời gió bụi
 Giáo Hội Tăng già đẹp thắng duyên
 Văn chương thơ phú thơm vườn Hội
 Đức hạnh anh minh ngát tiếng truyền
 Một thoáng vô thường lên cõi Tịnh
 Hạnh tròn viên mãn đến Tây Thiên
 

Chùa Hải Đức, Jacksonville, FL 02/12/2020

Châu Ngọc 

....

Đức độ thâm sâu giữ đạo huyền

Trụ trì Tịnh Xá tạo lương duyên

Quê nhà đóng góp bao công sức

Hải ngoại tinh chuyên trọn phước viên

Hoằng pháp thơ văn tràn giai phẩm

Gieo duyên kinh pháp ngập hương thiền.

Hồng trần một thoáng đà viên mãn 

Thu đến Người về chốn Tịnh Liên.

Chùa Hải Đức, Jacksonville, FL 02/12/2020

                                                               PT Tâm Minh
....


TRUY TÁN

CÔNG HẠNH PHÁP SƯ GIÁC LƯỢNG

Giác Lượng Đại Sư liễu đạo mầu
Pháp Duyên lưu dấu hạnh cao sâu
Thuyết trình trừ nạn tà gian phá
Giảng giải độ mê thiện tín cầu
Thiện Nhẫn xe to chơi bốn cõi
Tuệ Đàm hiệu ứng vọng ngàn câu
Giác Hạnh chơn như soi gương Tổ
Lượng Từ nguồn sống sáng minh châu.
Ngày 20 tháng 10 năm Canh Tý
Khể thủ,
Hậu Học: Thích Đồng Trí
Cảm đề
...

AI ĐIẾU
THÀNH KÍNH TIỄN BIỆT
TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC LƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH
 
Ngài ra đi mùa này sương tuyết trắng
Chim lạc bầy sầu khóc suốt canh thâu .
Nhìn Từ Dung tứ chúng lệ u sầu
Thương tiếc mãi một tinh anh đất Việt

 Nhớ Giác Linh xưa:
Vùng Đập Đá một thời khơi đạo cả
Đất Tây Sơn trác tích Tổ Sư truyền
Ngọc Cát tịnh xá tinh chuyên (1962)
Sa Di giới pháp dứt phiền thế nhân 
Rồi từ đó khắp Trung Phần (1963-1965)
Đó đây du hoá gót chân không hài.
Đạo vẫn mãi uyên nguyên chơn thật tính
Chân Lý nhiệm màu dìu dắt bước vân du
Ngọc Phúc tịnh xá Plaiku (1966)
Thọ trì Đại Giới tinh tu Pháp màu
Nhận trọng trách Trưởng Ban Hoằng  Pháp (1967-1969)
Giáo Đoàn III trải khắp các thị thành
Ngọc Duyên - Bình Định quê hương (1968)
Trụ trì Tịnh Xá tình thương dạt dào.
Ngài về mấy độ trăng sao
Lung linh đuốt tuệ đường nào bỏ qua
Đại Hội Khoáng Đại , soạn thảo Hiến Chương,
thành lập Từ Thiện cứu trợ thừa đương (1971-1972)
Đời Ngài đó mấy đoạn đường lây lất .
Bát Y vàng từng khắp nẻo quê hương
Buồn chiến loạn dong buồn xuôi bến mộng (1981)
Đất nước này in nhịp dấu chân qua.
Hình dáng nhỏ bóng Ca Sa sờn bạc
Hạnh du Tăng cho an lạc tâm hồn (2009)
Rồi phát tiết văn chương tuôn trác tuyệt
Nét mực Ngài không phai nhạt thời gian
GIÁC ngộ thể tánh Như Lai, một thuở đó đây hành Phật sự.
LƯỢNG thừa Chơn Lý Tổ Sư, tháng năm rong rủi Bát Y truyền.
Suốt đời đạo hạnh tinh chuyên
Tăng, Ni, Thiện Tín mọi miền kính thương
Trong đại lễ Tôn Sư bách nhật (2015)
Được tôn phong ngôi Pháp Chủ Tăng Già 
Năm năm tuế nguyệt ta đà
Hôm nay Trưởng Lão Ta Bà mãn duyên ( 30/11/2020).
Con thành khẩn nguyện cầu Vô Lượng Phật
Cùng mười phương Bồ Tát thánh hiền Tăng
Cầu Ngài nhẹ bước đăng trình
Như Lai cố quận tử sinh nhẹ nhàng
Melbourne, Úc Châu 4/12/2020
Pháp tử Đồng Thanh
Khể thủ
...

Giả Từ Về Tây

Dấu chân hoằng hoá Trời Tây,
Thầy đi góp hạnh, tháng ngày nhân duyên.
Tròn xoay thế sự lưu niềm,
Dấu hài in bóng, tâm nhiên lối về.

Tám sáu năm một lời thề,
Xuất gia hạnh Phật, chẳng hề vọng tâm.
Năm mươi bốn hạ Lạp dư âm,
Soi trăng quán chiếu, soi tầm lối xưa.

Gối mây ngộ chí Huyền trà,
Nhã vô thường bến, chuyến phà tử sinh.
Lời pháp học tận dáng hình,
Y vàng nhất bát, lộ trình thong dong.

Xả cõi tục bước sắc Hồng,
An yên cõi tịnh, giữa dòng lạc bang.
Giác Lượng in dấu trăng vàng,
Việt Nam- Mỹ Quốc, lưu trang hương từ.

Dấu chân Xứ Ấn chân như,
Vòng quanh một kiếp, giả từ về Tây.
Duyên nay vọng bái chấp tay,
Chân thành niệm Phật, hương bay giới ngàn.

Tk: Thích Minh Thế
Hỷ Tâm Hải Triều
Tịnh Nhật Vân Quang.
Ngày 02-12-2020.
Viết tại Phổ Tịnh Thiền Vi trong mùa Thu chớm Đông về.
...

ĐÓA BẠCH LIÊN

(Cung kính bái dâng giác linh Hòa thượng Thích Giác Lượng)

 

Giác ngộ minh tâm thoát ảo huyền

 Đường trần phẩm hạnh nhìn phan duyên

 Hoằng dương chánh pháp tu miên mật

 Phổ độ nhân quần nguyện mãn viên

 Tịnh xá truyền đăng ngời ánh Đạo

 Sơn môn tục diệm tỏa hương Thiền

 Thi ca pháp cú truyền uyển chuyển

 Thất bảo ao bừng đóa bạch liên!

  

Nha Trang, ngày 02/12/2020 

Cư sĩ Vĩnh Hữu
...

HẠNH NGUYỆN VIÊN MÃN

Thành kính tưởng niệm Giác Linh Hòa Thượng thượng Giác hạ Lượng
Kính nguyện Giác Linh  Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

 

Hôm nay nghe bản Trường ca (1)
Do công Hòa Thượng viết ra năm nào
Lòng con bỗng thoáng nghẹn ngào...
Bây giờ Hòa Thượng đã vào hư không!
Hẳn rằng Ngài đã thong dong
Bao nhiêu hạnh nguyện đã xong kiếp này
Hạnh Ngài quả thật cao dày
Quanh năm hành đạo đó đây khắp miền
Dùng “thuyền Bát Nhã”(2) gieo duyên
Ai người hữu phước lên thuyền ra khơi
Thơ văn Ngài để lại đời
Ôi thôi! Đủ loại với lời nhủ khuyên
Tin rằng sẽ được lưu truyền
Cho người hậu thế tùy duyên tu hành
Chúng con với tấm lòng thành
Nguyện Ngài an trụ cõi lành Tây Phương.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Phật.
Melbourne, 04/12/2020
Đệ tử Thanh Phi

1.Trường ca “Quảng Đức Trong Tôi” do Hòa Thượng viết tặng TV Quảng Đức. (xem)
2. Hòa Thượng đã gọi chiếc xe Ngài dùng để di chuyển từ nơi này đến nơi khác để hoằng Phápthuyền Bát Nhã.

 ...

Tán Dương
Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư

Kính họa y đề bài: “Tán Dương Công Hạnh” của Thầy Thích Chúc Hiền.
-Thành kính tưởng niệm Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Giác hạ Lượng.
Thành kính phân ưu cùng môn đồ Pháp quyến.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Tôn sư Giác Lượng đạo thông huyền
Khắp chốn nương tìm rõ pháp duyên
Hạnh trải cho người an bến giác
Kinh cầu giúp kẻ sáng tâm viên
Thi ca tác phẩm Người in dấu
Tịnh Xá Thiền Môn chúng vọng thiền
Đã mãn đường trần về cõi Tịnh
Qui hồi Thượng Phẩm rạng thanh liên. (*)

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
03-12-2020
PT. Minh Đạo
-----------------------------------------
(青蓮): hoa sen xanh, từ ý dịch của Ưu Bát La

 

 ...

Tán Dương Công Hạnh Hòa Thượng Tôn Sư

Kính họa thơ thầy Chúc Hiền. Thành kính tưởng niệm Giác Linh

Trưởng Lảo Hòa Thượng Tân Viên Tịch thượng Giác hạ Lượng.

Kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

*

Trưởng Lão Tôn Sư giảng Pháp huyền

Cho hàng Phật tử ngát lương duyên

Dắt dìu tứ chúng lên bờ giác

Đạo pháp hoằng dương mãi lưu truyền

Tuệ giác cao siêu ghi dấu ấn

Văn thơ tuyệt tác đọng hương thiền

Một lòng phụng sự theo tâm hạnh

Nguyện Giác Linh Ngài vãn Tịnh Liên.

Germany, ngày 4.12.2020

Cư Sĩ Đan Hà (Kính họa)

 ...


Tán Dương Công Hạnh Hòa Thượng 


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính họa thơ thầy Chúc Hiền. Thành kính tưởng niệm Giác Linh

Trưởng Lảo Hòa Thượng Tân Viên Tịch thượng Giác hạ Lượng.

Kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Tôn Sư Giác Lượng đạo vi huyền
Viễn xứ tâm từ mở Pháp Duyên
Viện chủ khai sơn nên Tịnh xá
Tăng Già trị sự lập đoàn viên
Xiển dương hoằng pháp muôn người kính
Đạo hạnh tỏa lan sáng cửa Thiền
Hòa Thượng thu thần về Cực Lạc
Cao Đăng Phật Quốc cõi Như Liên

Strasbourg le 05.12.2020

Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

...

Kính họa thơ thầy Chúc Hiền. Thành kính tưởng niệm Giác Linh

Trưởng Lảo Hòa Thượng Tân Viên Tịch thượng Giác hạ Lượng.

Kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.


Cả đời hoằng Pháp xiễn Đạo Huyền
Tôn Sư Giác Lượng thuận tuỳ duyên
Hải Ngoại Pháp Duyên ngời Tịnh Xá
Giáo Hội Mỹ Quốc rạng uyên nguyên

Chủ bút Đặc San Ngài quảng bá
Hương Đàm lan toả tác gia Thiền
Tâm ý Đạo Mầu phơi hạnh quả
Chí nguyện tròn Ngài nhập Tịnh Liên

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Houston, Tx, USA 5/12/2020

Phật tử Quảng An

 

IMG_6656

BAN THƯ KÝ TANG LỄ sẽ liên tục cập nhật các bài viết cảm niệm trong chuyên đề CẢM NIỆM ÂN SƯ. Quý vị hoan hỷ gửi về Email: giacminhluat@gmail.com 

ht thich giac luong-1935-2020 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
10/12/2020(Xem: 23677)
Cuộc đờiđạo nghiệp của Ngài thật đáng cho muôn đời kính ngưỡng: Một niệm chí thành, mười phương cảm ứng Một nén hương, một cành hoa… một tấm lòng… Kính dâng lên Đức Đệ Nhị Pháp Chủ… mà ngào ngạt lan toả khắp tam thiên.
08/12/2020(Xem: 18125)
Từ đất Ấn xa xôi, hàng Tăng Ni sinh chúng con vô cùng đau buồn khi nghe tin Trưởng lão HT. Giác Lượng thâu thần thị tịch tại Mỹ quốc sau 86 năm ngự cõi hồng trần, trong đó ngự nơi cửa đạo 54 năm.
07/12/2020(Xem: 20045)
Nhớ Linh xưa! Tuổi xuân xanh xứng đáng, Một thanh niên gương mẫu tại quê nhà, Đã hướng về phụng sự đạo thiết tha.
07/12/2020(Xem: 19611)
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại vô cùng kính tiếc khi hay tin: Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng, Viện Chủ Tịnh Xá Pháp Duyên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, vừa viên tịch lúc 9 giờ tối thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 (nhằm ngày 16 tháng 10, năm Canh Tý), trụ thế 86 tuổi, 54 hạ lạp.
05/12/2020(Xem: 17829)
- Tinh thần thức ngộ của Đạo Phật là ngọn đuốc, là hào quang để soi rọi cho chúng sanh; chúng ta mọi người đã hướng đạo là thể hiện được tia sáng thức ngộ tự nơi bản tâm của chúng ta, để chúng ta mỗi người ai rồi cũng phải tự tu, tự học, tự mình sáng soi.
05/12/2020(Xem: 15857)
Quê hương ơi! Thời vàng son rực rỡ Khởi đăng trình hoằng pháp lợi nhân sanh Khắp các miền Tịnh Xá còn lưu danh Đây Ngọc Pháp, Ngọc Duyên với Ngọc Hạnh.
05/12/2020(Xem: 16821)
Chúng con hàng tứ chúng Tăng Nitín đồ nam nữ Phật tử thuộc Tăng đoàn Phật giáo Khất Sĩ Úc châu đồng thành tâm ngưỡng vọng về phương trời Bắc mỹ, quốc gia Hoa kỳ, tiểu Bang California, Thành phố San Jose, Một lòng kính tiếc khi nhận được ai tín Hoà thượng Tôn sư thuận thế vô thường, đã xả bỏ báo thân trở về cõi giác.
04/12/2020(Xem: 14556)
Nhận được tin Đại lão Hòa thượng Thích Giác Lượng - Pháp chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế Giới tân viên tịch Ni giới Hệ phái Khất sĩ chúng con thành kính cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật Quốc, sớm hội nhập Ta bà, tiếp hạnh nguyện giác tha, hóa độ chúng sanh, tuyên dương Chánh pháp, ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng từ bi chứng giám.
03/12/2020(Xem: 14810)
Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhận được tin Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng
03/12/2020(Xem: 15300)
Sự ra đi vĩnh viễn của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng là một mất mát lớn lao cho môn đồ tứ chúng Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới nói riêng và Phật Giáo Việt Nam nói chung. Cõi đời này đã mất đi một bậc xuất trần thượng sĩ, sứ giả Như Lai, nhà tranh đấu, giải trừ Pháp nạn, một nhà thơ lớn của Phật Giáo, đã tận tụy, cống hiến trong suốt 60 năm cho Đạo Pháp và Dân Tộc.